November 30, 2003

93 visits total | 2 visits today

2003.11.30 Too much time on my hands...

Okay... so maybe I have too much time on my hands :)

It's an ASCII-liated image of Morgan !!! :)


                                                                                                    
 zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee 
 eEEGGGEGEEGGEGGGGGGGGEEEEEEGGEGGGGGGGEEEGGGGEGGGGGGGGGEGGeeGeGGGeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGEGGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeGeeeeeGeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEGEEEEEEEEEEEEEEEGEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeGGGGGeGeeeGGGGGGGeeGeeeeeeGGGGeeGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeGGGeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eEEEGGEGGGGEEGGEEEEEGGGGGEEEEEGGGGGGGGEGGGeeeGGGGGGGGGeGGeeGGeGeeGGeeeeeeeeeeeeeGGeeeeGGGGGeGeGGGGGGGGGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeeGeeeeX XeeeD  KeeeeeX 
 eGGGGGEGGGGEGEEGGGGGEEGGGGGGGGGEEGE9EGGGeeG9EGEEGGGeeGE9EGGGGeeeeGGeeeeeeGeeGGeeeeGeeeGeGGGGeeGGGGGeGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGeeeeeeeX Xeeeeeee#  DeX 
 eGGEEEEGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE##EGeGGEzXz9EE#z#GGEz9EeeeeeeeeGGGeGeeeeeeeGGGeeeeeGGeeGGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeGeGGeeX XeeeeeeeeeeGeeX 
 eEEE9EEEEEEEEEEEEEEEEGGGEEEEEEGEEGeeeeGXu  y#DW  uKKKKWyXz99eeeeeeeGeGeeeeeeGGeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeGeeeGGGGeeGeeeeX Xeeeeeu #D5GeeX 
 eGGGGGeeeeGGGeeeeeeeeGGGeeeeGGGeeeeX  uXXXDz#9EeeeeeeEEzX5yWKyXz#EGeeeeGGGeeeeeeeeeeeeeeeGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeGeeGeeeeeX Xeeeee# 5W DeeX 
 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeeeeu  ##9GeeeeeGGGEEEEGeGEGeEzDDzz#EGGeeGGeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGeeeeeeGGeeeeeeeeeeeGGeeGGGGGeGGeGGeeX Xeeeeey eeeeeeX 
 eeGeGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeW  uzeeG#EGEEGGeeeeeGE#9999EGeE9##9EEEGGeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGGGGGGeGGGeGeeX Xeeeeeu Ky DeeX 
 eGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEeee9u  uXzX5D#EeEEGEGeeG99EeGEEEE9##EEGE9zz##9GGGGeeeGGeeeeeeeeeeeeeGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeGGGeeeGGeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeGeeeD  .. .D99#99EeGG9XKuy9eGG9z#EE9E99EGGE9#9EGeeeGeGeeeeeGeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeGeeGGGGeeeGeGeeX XeeeeeeK ueeeX 
 eeGeGeGGGGGGGGGGGGGGGGGeeeX  u  yEe9z#EEEGEEEGee9XWD995WX#zzzz#9EGGE#DD#EGGeeeeeeGGeeGeGGGGGGGGeeeeGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGGGGeeeeeGeeX Xeeeeeu ee eeX 
 eGGGeGGGGGGGGGGGEGGGGGEG9X.  .yK.5#zX5z9#Dz9GeeeG5uWzeeeEzDz#EE#Dz9EEe9##zD9eeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeeeGeeeeeeeeeeeGeGeGGGGGeGeGGGGGGGeeeX XeeeeeK ee eeX 
 eGGGGGeeGeeeGeGGGGGGGGeeD  KXzDD9GDy5DDXXXzEeEz5  uy5X#E95yX999zDXD#EEeGzXXz9EeeeGGeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGGeeX Xeeeeeee eeeeX 
 eeeGeeeeeeeeeGGGGGeGGeeeX KEG#X#Ee955#EGeGE9zXK  .u.uuKyzE9#zz9EE9zz#E#9EE9zDD#EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGeeX XeeeeeW ee eeX 
 eeeeeeeeGGeeGeeGGGGGee9XKy9e#yXee#WuDeeeGzyK   .   uyXDzEeeeGEzD#99#z##9XXz9eeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee#WuX5WXGeeeeGeeeEW..  yEeeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGGGeeX Xeeeee uee. eeX 
 eeeeeGeGeeeGeeeeGGGeee#Xzeez5DGezKKEee9W    . .     u5X#GeeG9zzzz#9z##XyWDGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeGK KW  uK   KXy. K5y5#GeGGGGGGeGGGGeGGGGGGeGGeeeX XeeeeeG  EeeX 
 .eeeeeeeeeeeeeeeeGeGeeEDzEeG##EeG55EeD      . ..     KD9GeeG##z99XD##DW5#9eeeeGE9zDD#eeeeeeeeeeE#XW5#GeGGeeeeeeeeeeeeeX . .u 5DzGeD W#eeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeGGGGGGGGGeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 ueeeeeeeeeEEG9#EeeeGG9XX9eG9#EGEDDeEW  ..     . . ..    uWzEeeGE9EEDD5#9z#D5#eee#XXy.u5XXW  zeX y5D9eeeGeeeeeeeeeeeeeeD5DzXKuDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeGeeX XeGeeeeeeeXKeeX 
 zW  u9#K   DGeGGGz5#GG#D#EE#5#E.  .....     ...........  uDEeeGGeG9zy5Dz#zX#EeeEzDy KXyyXDEe9yW#eeeeeeeGGGeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeGGGeeGGGGeX Xeeeeeez #eeeX 
 5y5KuuW5XXEGEEeeGGeGzXEGE#zzE9X5Ez .u....  .     ...  ... ...K5#eeGEEGE95y5D9#zzEeeee9DzzDEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGeeeGGGGGGGGeeX XeeeeeK ee eeX 
 eeeeeeGGeeeeeeeeGeeEz#EEE#XD99#9Gu .u... .. ...     .     yGeeGEEEez5yXDz#z9GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeGGGGeeX Xeeeee5yeeu.eeX 
 .eeeeeeeeeeeeeGeeGGe9Dz9EE9D#E99G9 .u....   . .      uWKKWKu. WzGeE9GeEzXXDDX5X#GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeeX XeeeK   KeeX 
 eeeeGeGGGGeeeeeeeeeEz#EEEE##E9#EX uuuuu.   ..     .WXXyKu  uu.  WGeeEGGE#z###X5X#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eeeeeeeeeeGGGGGGeee9z9EGGE99EEGEK ..uuu...      u5zDy.     .  WEeeEE9#zzzzzDXD9eeeeGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeeeGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeeX XeeeeeX Xe KeeX 
 eeGGeGGGGGeeeeGGeeG#D#9GGE99EEEX K.u.       uKKWKu..uuu.   .u.u WzeeEEE#DDD###XX#GeeeeeeeeeGeeeeeeGGGGGGeeeeeGGeeeeGGeeeeeGeeeeGGGeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeGGGGGeeeeGGGGGGGeX Xeeeee5Deey.eeX 
 eGGEGGGGGGGGGGGeGeGzz9EEGE99EGGX uu        uKuuu.KKK5D#EGeeeDKu.u  9ee9EED###z9#XD#eeeGGeGGGGGeeeeGGeeeeGGGGeeeeGGGeeeGGGeeGGGeeeeGGeeeeeeeGGGGGeGGGGGGeeeeeeeeGGGGGGEEGGeX XeeeW   KeeX 
 eGGGeGGGGGGGGEGGGG9Xz9EEeE999GeX   uuuuu.   ..uKKuWKyXzE9XXXD#DW.uuu.. KGeEEGzDz#zzz#zD9GeeGGeGGeGGGeeeeeeeeeGGGGGeGGeGeGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeX XeeeeeeeEeeeeeX 
 eGGEGGGGGeGGGGGeGGzX#EEGeGE99EeK yzEeE#DXW.   uuuuuW5yWyXEeEXK..   ...  XeeEE9zD##zzEzy5EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeKuuyu eeX 
 eGGEGGGGEGGGGGGGGGzX#9EGeGEEEEeDuy5yWKKyz9E9#Dyu    .u5W .u.. .u. ....u  DeG9E#DDXDD99DXEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGE9#z999#D55yy555yyyyWWyyWy5XDDDDXD#9GGGGGGGGGGGGGeX Xeeeeeu y eeX 
 eGGGGGGGGGGGGeeeee9z#9EGGEEEEEeEy  uWyXz#EeeeeX    .uuy55yKu........... uee9E9E#DDXDE9zD#9###9E#######zDDXX55yyyyWWyyyyWKKuKy55XXz#9########99999EEEEGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX Xeeeeeeeu 9eeeX 
 eeeeGeeeeeeeeeeGeeG##EGGGGGGEGe#yuuuW55yu uy5XEEz  ... .....    .......  EeEE9EzXDX5#9#D5WWKKWWKWWWyyy55555XXDXDDXDDDXXXXDzEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGeeeeeeeeeeeeeeeeEzz9GGGEGGGGeeED5XD#Geee95  uK . .         .. .u Wee9EGzXzD5z##zDD###999EGEGEEEGGEEEEEEEEEGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeGeeeeeeeeeeeeeeeGeX XeeeeeE. 5eeeX 
 eGeeGeGGGGGGGGGGeG#55zEEGGGEEGGee#59eE5W5XK  .KW.    .  .    . .. ... 9eEEGz5XzD##zXDEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGEEEEEGeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeX XeeeeeeXyK.EeeX 
 eGGGGGEE9E9E99EEGe9XyX9EeeGEGeeG95yEeDuuuWyWK.uWyK.    .. ..   .....uuuu. XeGEE#XD#z##EDXzeeeeGGeeeeeeeGGGGGGeeGGeeeeeeeGGeeGE#EGGEEGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeE  EeeX 
 eeGEEGeGGGGGGGGGGeezWyz#GeGEEGGeX.Wz9GeeE5u.. KXy.  . ....uuuuuuuuuuuuuKKKuu yEeGEDXXDXz#EzXX#GeeGGGeGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeE#XXDXyKWXDzzDDDDDz9EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX Xeeeee#K59GeeeX 
 ee9z9GeeeeeeeeeeeeezKK5DEeGEGGeeX . u.    uX5u     uuuKKKWKKuuuuuuuu.  Xee#DX5XXz99EDy5D9GGEGGeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeEE9z5yyWWWKu.  ..uuKKKyyyWWWyy55XXX555XXDz9eX XeeeeeeeXy.DeeX 
 ee#X9eeGGGGGGGGGeeezKuyDGeeGEEEe9       uW5u   uy5K.  ..uuuuuu...uu. Kee#DDXX5D9EEz5yX#GGGGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGEEEEEEEGGGGEEEEEEEe5 Xeeeee.KeeeeeeX 
 ee#X9eeeeeeGGeGGeeezu.W59GGGEEEeGW uuuu. .....uz#W  59#y.    .uuuuu...... .Ee#XDzzXX#EGzyWDGeGGGeeGGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGGeeeeeeGE9#EGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeK W.DeeX 
 ee#XzEeGGeGGGGGeeee#WW5X#EEGGGGGez. uuuu..  ...#eeeeeEX.      uKKu  u  #eGX55zzD#Ee9XyX9eGGGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeGE99GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 ee9D#GeeeGGeGeeGeeezWyXDz#GeGEEEeGDK.uuu...   yGeeeeX    .. yE#u.. ..u u. XeeDyXzzDzGGG9yWzGG9EGGeeGeeeGGGGGGeeeeeeeeGeeeeGEGeeeeGzDDz9#XX9eeeeeeeeeeeeeGGeGGeGGGeGGeeeeeeeX XeeeeeX  ueeX 
 eG#XDEeeeeeeeGeeeeez5XDz##EGGGGGeeG#yuuuu.. .. . uKWW   KXD#E9z#EGu . ... .  5eeXy5zzzzGEEzuuXEGEGGGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeGeeeeEzDDD#GEXWWyy5XD#EeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGE#zze5 DeeeeeKueeKueeX 
 ee9XzEeeeeGeeeeGGee#5Xzz##9EGGGEEEGeEXWu. .uuu.uu.   y##DXDu     .... .  5ee55XzzzzGEe9yWDEEGeeGGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeE9zzEeeeee9z###zXyWWWWyyyy5zEE#EGeeeeeeeeGEGeX XeeeeeX ee KeeX 
 eeEDzEeeeGeeeGeGGeeEXX#z#99EGGEEEEGeeeE9X5yWWKuKu. y#ee95.   uW5K . uu .   ze95XDDzDDGEEEXyDEXzEeGGeeGeeeeeeeeeGeeeeeGeeeeeeee95X9E9DDXDzD#EGGEE9###DX5yKKWWu Xeee9Dz99GeeeX XeeeeeeG EeeeD 
 eeED9GeeeGGeGGGeeeeEXD#z###EGGGEGGEEGeGeeGzW...yXz#EGz.   .uuyXy. .u... u... K9e9XXzzzDDEe99XWDEXX9eGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeGeeeW  5Xu .yz9GeeeeeGGEGGGEEE##zXyy#eeGX   KzeD Xeeeeey y  e9 
 ee95zEeeeeeGGGeeeeeEDD9##9z#GEEGGGEEGeGEXWK  u5eeez  .uuuK. ..   . ..   uDee9DzDDDD#EE9#DyDEXX9EEGeeGGGeGeeeeeeeeeeeeeGeeGeee# KyWKyy. uX9eeeeeGGeeG#XX#GEzy5DXy5XXX##yWeX XeeeeeuXeez9D#E 
 eeGzD9eeeeeeeeeeGeeE#z9#9E##EEEEGGEGGGee#yuuu    KyyyWKuuKyKu   ... .... .X9eEDD#zX5z99E#zzXD9zXXz9GeeeeeGeGeeeeeeeeeeeeGGeGeeeeeeeE Wzy      u5#DK uD#DXDDK uWKu.uuWeX Xeeeeee   e# 
 eeEzzEeeeeeeeeGeeeeG#z#z#9#z#EEGGGGGEEGee#KuKu  u. u5XX5XXXyWu. . ....    DeeeEzD#Dy5z9#zDXzDD9#DXX9GGGGGGeGeGeeeeeeeeeeGeeeeeEX  KWyX#eeeeeE9zXyu   .uu.KD9#z##5KyX5K .59ey XeeeeeeeeeeeeeD 
 eeEzzEeeeeeeGeGGeGeeE###9zz###EGeGGGGEEeeezWWWu..uu.uuuuKuuu. .. ...  .   uXeeeGE9##zXXzz#DzDzz#E9zXD9EGeGeGGGGeGeeeeeeeeeeeGGeeGE##5 .WyKK5z9Geeeeeeeezy..uKDE9XWX##XXDDD#EE9Gu Xeeeee eeeeeeX 
 eeEzzEeeeeeGeeeGeGeeGE999##99#9EeGGGGGGGeeeEzXyWuuuuKKKuu. ...       uX9ee#zEE99#DDDDDDD####9E#XXD#EGeGeeeeeeeeeeGGeGeeeeGeeGeeeeeEW      uW5D9eeE5uuy##XWXEeeEz#9GeG5uDu XeeeeeeW  EeeX 
 eeEDzEeeGeeGeeeeeeeeeeE99#zzzz#EeeeeeGEGGeeeG9DzDXW .uuuu.uu ..     yDEeeezK5EEE9z5X##zzXDz##EE9zXD#EGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeGGGeeeeeeeeEXWu      KW5DD55DDyuuu5Dz9E#WK#K XeeeeeX ee WeeX 
 eeEDD9eeGeeGeeeeeGeeeeGE99##99999EGeGGEGGGeeeeGE9EEX.  .uuuu... .   u5EeGGe#WuXEGE9X5D9#z#z#9EEGE955X#EEeeGGeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeGEzzEeee#u W#eeGG9XyKu.  KzGD  K5u uyyy#K Xeeeee.ueeu.eeX 
 eeEzD9eeGeeGeGeGGGGGGeGE####9EE#DzEeeGGGGGGGGeeeEGeeEX     .u  .W#eeEEEee5 W9eG9zXX9E99GE9EEEEE9z9eeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeGGGGeeeeGE9#XWu.yEeeeeeeeXKuKWyWKKu.KDeezWXEeGz5y55WKXu Xeeeeeeu  eeeD 
 eeG##EeeGeeeeeGeeeeeeeeeGEE9#9EE9#EGGeGGGGGGeeGeeGGeeeG#5Kuuu  KyD#EeeeEEeGED XEGEEzDDEGE9EEEEGEEE#X5yXXXDDyWW5zGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGEEeeeezD9eeeD.  ......KKKuWzX WXyuuW5yKuu5u XeeeeeeG99XEeeX 
 eee#z9eeeeGGeGeeeGGGGeeeGGGEEEE999EEGGGGGGGGGGGGEGGEEGeeeGEEEE#zz#EGeeGE9#EeE5u u#E99#9DDEGEEE#z9GEz5W    WXXyWu   uzeeeeeeeeeeeGGGGeeGGeee5  .KWKKuuuu.uuuKKKu .XXK.uWyWKWK5u Xeeeee ueeeeeeX 
 eeGzD#eeeGGGeGeeeGeGGeGeGGGEEE999EGEE9GGGGGGGGGGGeeEeeeeeeGeeeeeeeeGGE9E9EeeX uDGE99###EEz5Ku...u   .u . KzDXz#Xu     .#eeeeeeeGEEGGeeX   .uuuuKKKKKuuuuuuKXzXKKWWKKKWWXu XeeeeeE  KeeX 
 eee9z#eeeeeGeGeeeGeGGGGGGeeGGEE99EGE99EEEGGeGGGGEGGeeeyDeeEEEEEEEEGEGG9EEeeD  W9G9#zDD#e#K.      uuuu y#zzDzDz9GeeGzzzXW   K#eeeeeeee#K K5XXXXyu .uuuuuuuuKyXD5WKuKWWKuuKK5u Xeeeee.KeeeeeeX 
 eee9z9eeeeeeeGeeeGeGGGeeGGGE99G9#9EEEEEEGGGGGGGeGeGeGD .9eGGEEGEEEEEEEEEE9y  Wz####DD#Gy  .. .uu.uuK.. uz#zzXXzz9EGeeE9z5XXXXyK   KXEeeeeeeeeeeeEK  uuuuuuuuyDDW.uuuuuuuuuKy. XeeGee5  WeeX 
 eee9zzeeeeeGeGeeeGGGGGeGGGGGEEG9#9EGGGGGGGGGGeGGGeGEGE99eGEeEGGEEEGEEEEeGD  .uyz###DX#EeK  .uu....u.u . XEDDzXD#9eeGeeE9z5XDzzXyWu..KWWu  WEeeeeEEGGzK.uKKKuu..u55WuKKKKKuuuuK5u XeeeeeeeeeeeeeX 
 eee9z#GeeeeGeeGGGeeeeeeGGeeGE9eeGGGGGGGGGEGeGGGGeeeGGeeeeGGGGGEGEEEGGGeez  KKyXzEe##EG95 . u.uu..... .  K9GXXDzzz#zXXzGeeeE##zzXyKKuuWXzzDy.  XEeeeeeX .uuuuu.KXDXyyWWWKKKKKKy. Xeee5   yeeX 
 eee9DzeeeeeGeeeeeeeeeGeeGGGE#5yD9EEEGGGGGGGGGGGGGGGeeGeGGGGGGGGGEGEEEeEXW . Kyz9E99#EEEW  u.......uu... W#EDzDDz#EE#yy5DD9eeeE#zzXXXXDzDXyyyD#9X.  5Eee5..uKWKuuyX5WuuKKWKuuKuuy. XeeeeeeeeeeeeeX 
 eee9DzeeeeeGeeeeeeeeeGeeGeeee#X#9GeeeeeeeGEGGGGeGGGeGGeGGGGGGGEEEGEGeeDuuKW.W59DyW5#eeW ....uu..uuu.  5EE#D9zDz9eeEDXXXXXXDDDD##DDzDDz#zzDDzzz#9zXyKuy#eG5uuuKWy5X5u..KWKWKKKWWKXu Xeeeee9EeeeeeeX 
 eeeEz#eeeeeGeeGGGGGGGeeeGGGeeEDDXDEeeEEeeGGEEEGGeeeeeeeeGGGEEGGEGG9GeeXuKKWWXDy. yzEeEK uuuuuuuuuu.  W#EDD#9zXXDEee#zDzzDXXDzzzzzz###zzzzzzDDDz#zzzD5u uWyyyWW5555Wu.uWyWWWWyyyWDu Xeeeeey u zeeX 
 eeeEzzGeeeeeeeGGGGeeeeGeeeGGeGEGeeeeeEzEGGGGEEEGeeeGGGeGGGEEGGGEEEeeGDK.KWyXX5. .zEE9y .uu .uuu..  W9eG9Dz##zDDXDDDzDXDDXXDzzzDD#zDDDDDzzzzzDDDDXXDz#DWuuWWyy5Xyyy5yuuKWWWW5XXX5#K Xeeeee9  KeeX 
 eeeEzDEeeGeeGeeeeeGeeeeeGeeeeeeee#XW5z9EGGeGGGGGG9XyXzeGGGGEEEGEEGeeDu.Kyy5X5W. 59GzX. uKuuu..uu  u5EG9z#z#zDDDDX55XDXXDDDzDDDzzz###zzzDzzzzzzzzzDXXDzzXyWKWWyWWWy5XXKuKKKKW55yyWXu XeeeeeWWeeyKeeX 
 eeeE#zEeeGeeeeeeeeGeeGGGGeGGeeGy  yEeeGGG99EEEeE559GeGGGGEEGEEEeeDu.uWyyW55y X9#Ku uu......  WD9###Dz9##zDXXXDXXDDXDDDzzDXDzzzzzzzzzzzDDzzzzDDz##zDzzDyKKWWKKWy5XXWKKKuKyXXWKKXu Xeeeeey Ee ueeX 
 eeeG#zEeeeGeGeeeeeGeeeGGeGGee9  u#eeeeGeeEEGeGeeEEeeeGGeGeGGEGeE5 KKWyyyXDzyK5yW uKKuuu   uDEGeEzD#z##zDXXXXXXXzz#zzDXDzXXD##zzzDzzz##zDzzzzDz9EGEEE#zyuKW55X5WW5XyKKKKKyzD5WKzK XeeeeeeeDWeeeeX 
 eeeE#zEeeeeeeeeeeeGeeeGeGeee#  5eeeeGeGeeeGeeeeeeeGGGGGGeGGGeeeG5 uuKWWW5DD5Ku.KuWKK.  u5#EEE#XD9#9EzXDzzDXDzXXXDXDXDzDDDzDDzzz###zzzzz#########zXWyD9eEDWyyyyWWW5X5KKuuK5#DXyW#K XeeeeeeeDEeeeeX 
 eeeEzX9eeeeGGGeeeeeGeGGeeeeX  yzeeeeeeeGEGeeeeeeeeeeGGeGGGeeeeeE9z5WuuKWuuWXzy..uuuKu...XEGee9###DDzDz#zDDzzDXXDXXXDDzDzzDz##zzzzzzz#zzDDDz#####999zyKWy5DzD5KuuuuuWX#XK.uuKX#zXyy9K Xeeeee uK5u eeX 
 eeeE#D#eeeeeeeGeeeeGGeGGeeE WeeeeeGGEEGEEEeeEEGeeeeeGeeeeeeeeez .WyK..uu.uyXy. uuuKuu DGEEEE9#9#zzzzDXXXXXXXXXXXDDzDDDDDDDDXDz##zzzzzzDz###zDDDDzzXXX555yyyWWWWW. KDz5uuuyX#DX559K Xeeeeeu W. eeX 
 eeeGEz#eeeeeeeGeeeeGGeGGeeK GeeeGeGeeeeeGGeGy  yzeeeeeeee9XyXDK.uKWKu.uKuuyXy. uu..  #e#z9DDDzzD#EEzyy55XXXXXDDDXXDDDDzDX##zzzz##zzz###9#zzD5yWWy5XX555y5Xz###zXWWXD5u.uWX#DXDDEK Xeeeeeee#XeeeeX 
 eeeG9z9eeGGeGGGeeeeGGGGGee ueeeGeeeeGGGGGGe#u.  .y#9XWK5Dz5WzDu .uu.. .u..KyWu.uu... uXee#z#z###zD#GeEzDDXXXWyWyXDDDDDXDDDz#####99#z##zz##99#DXX5XXXXXXXDXXDz#9zzzD55XyuuKWXzDXDDEK XeeeeeeW  KeeX 
 eeeE#D9eeeeeeeGeeeeGGGGeee zeeEGGGGGGGeeeee#uuu.u..KWXyKK5zXWz5. .... .u uKWuuKu  KDGe9Xzz9#zzzXX#eeeeeeeeG#XyWy55X5XX555y5D#9##999999EEE99DXXXDzzDDX55XDz9E#z#zXyy5yuuW5XzDXXXGW XeeeeeyzeeeeeeX 
 eGee9D#eeGeeeGGGGGeGeeGeeE eeeeGGGeeeeeeeeEy  .WWKu.XEzKuWXX#Du .KKu.  .uKWuWWK. yzGeEDDDXz#DXXX5D5WW5zEeeee9zDXX5#eeeeeeee9z#EEGG#zzz9GGe9DXXXXDzDXXzz#9EEE#zzDXXzz5KX#zDXDX59K Xeeey   ueeX 
 eeee#XzeeeGGeeeeeeeGeGGee# ueeGGGGeeeeeeE9DyKuuuuKWK. u#9XKyDD#Xu ..uKKK. uKKu.KKK..uXzEEDW5XDDDXXXXXXXXXX5X#9GeeeeeeeeeEEEGGGE#5WWy5XX5KuWX#E#DXDDzzzDXD#EEE99###zDXXD#zyWXzDX5yy9K XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGeGzXzGeeeeGGeeeeeGGeeeeE XeeGeGGeG9#5. uKXzzDXDXyKu.5D5WXzzDXuuK.uu.... .K..uKK ueGG9XWXz9#DDzz#zDXXXXXXXX9GeeeGeeEXKu. .yDzX555D9E#9EGGE#DD#9#zDzzz##9E9###9#zzDXzE#55X5yyyyEK XeGe u  yeeX 
 eeeeE#EGGGGGGeeeeeeGGeeeeGu#eGGeeeeD   ... .uKyXDDXKKyK uyDDXKuu.uu. uK  .uuKWW yeGE9DWy5XXXXDzzzXXXXDzzXKy5D9E9EEGeEz5KWy5XzDXXyX#EGGeeEGEGeeG9DD#EGEEEEE99999#zX5DEzu .uWy5XGW Xeeeeeeeee9DeeX 
 eeeGzX#GeeeeeeeeeGeGeGeeeeXGeGGeGGez. .uuuuKu....uuuKKu5Xyu.W5XKuKuu.u.Wyu  .uuKK XeG9zXKKWyXX5XX5Wy5DzXyWXDzDDEGEE9GeeeGD5WW5zzzzDXXz#DzEEEEGeG9#9EGGGGEE9EEEEEEE#zDzEG5 .KyXDGW XeeeeeeeeezzeeX 
 eeeG#XzGeeeeeeeeeeeeeeeeee#eeEGeeeeeEDX5WWy5yuu..uu .u.uyW uyXK.WKuuuuyDXyWW  Ku XeE#EGzXX55yyyWW5X5y5D#EeeeeEeeeeeeeeee#X5yWyXDDXX5z#5y#E99Ge#Dz9EE99EEE99EEEEEE9zXX#eeK uWXDDGW XeeeGey #eeeeeX 
 eeeeEz9eeeeeeeeeeeeeeeeeeeEeeGeeeeeeGeeG9zXDDX5WKWWKKKu. KWKuKXDu Kuuuu...K5X5uu.uu. yeE#Eeeeeee99EGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEXWKKyXXy5DEE#X5D#X5#eE9eez5zEGGEEEEEEEEGeeGE9999Ee#. .yXDDEK XeeeeeeeK WeeX 
 eeeeEz#999#zDDDXXDDDDDD#95uXeeeGGeeeGeEXKWyXDXDD9eeE#zXyuWDGGEeGW.uKuKKKKKu..K.uuKu WeeGzX5XXX#Geee9XDzzDy.  u.    .Ky5X5555zGeeE##E9zEeG9EGzzEGGEEEEEEEEEGeeG9#zEeeeEXyyXz#DEK XeGeeeX eeeeeX 
 eeeeE#9#zzzz#9###9#zDzz#E#KueeeeeGE999DyW555yWy5#eeeeeDX5X9eezE9u KWKKuuuuKu.uuuuu. yeG9#zXXW. ...   .uuKKuuuuKWW55yyWyyWyXXX5X#GeEEGGEGeeE9EEGGE99EGGEEEEGGeeEEEGeeED5X55XzzDEK XeeeeeeeX Kee5 
 eeeeGEEEEGGEEEGGGeeeGeGGeeW XeeeG9##GeeXWyyXX5yKu..y9eGEEEeezuyy KKuuuKuuKuuuuuuuu..DE5XGeeeeee9DXXXDzz####zz##zzzz#z#zzD5yWKWyX5yW5X9##EGGeeeGEEEGGEEEEGGE99EGGGGEEEGGE##EGEXWy5DEW Xeeeeee#eeeeeeX 
 eGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeE XeeEEEEG9D5555WWyy5X5K KX9EGGE#zDzD. uuuuuuuuuuu.uuu.. uXz#E#DDzzD9eeeEzDzDXXXD##zzzz##zzXD#EEE#D5yy5Xyy5XDzzEeeEEGGEEGGEGGEEGEGeeGEEEEeeeeeEEE9DK. uy9W Xeeeee# WEEeeeX 
 eeGGGeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeWWeeGGE##XWuW55y5XXWKuWX#GGE#zDXKuyDD. .u..uuuuuuuuuuK. KzeeeDK5Ee9XWDeeE#X5XDXDDDXDzzzzzz#zDDDXyyKKy5XyWK5D##z9GeEEGEEEEEEE9EEEGGeGGEEGeeGG99##DW uKWWDu XeeeeeeGW DeeX 
 eeeGeGGGGGeeeGEE9999999EEGe. GeeezWWyyyyWWy55yWyDGeeG99#zDXKuy##u .uuuuuuuuuuu.uW. .5EEzX5WWzeeGz5WyXDDXD#zDzzDDDDDDzzzDDzDDXXyyyyWyyWKW5DDD9GEEGEEEEEEEEGGGGGGeeeeGE9###9EeeE5  .5u XeeeeeeW uDeeeD 
 eeGGeGeeeGeGE9zz#####zzDzEe DeeEXWy555555yWyX#eee9XX#eeeeeDKu5X  .uuKuuuuuuu.uK KX9D55XXy5XzEG9XXXXDXD#zDz##zzz####zzzzzzz###zzXXyyWKW5X#GeeGGGEGGEEGeeeeeeeeeeGEEGeeGGGeeeee95.  XeeeeeGXK Dee5 
 eeeGGGGEEEGGE#Dz9999#9E9#ee XeeeDyXX5XXXDXXXXD5yyKyDDzEGeeeeeeeEX ...uuuuuuuKuuu 5zD5XXXDDXXKyXXDzzzDXDz#zDz####z9E#DDz#99999999EE#zDXX5XzEeeGGGGEE9EGGeeeGGGGEEGeeeGeeeeeeeDy#eeeX XeeeeeEzeeeeeeX 
 eeeGGGeGeeeGE999EE9#z#EE#EG. yeee#yW555yy555XXyWWWWy5K59G#9#XWuEeeu .uuuuuuuuuuu. u5DXXXXXXXXD55y5DzzzDzzzzzDX5WWWKuuuKKyXzzzz9#99E999E99#zEeeGGeeEEEGeeeeGGGEGGGeeeGGGGGeeeG#u 5eeeD Xeeeeeez  EeeX 
 eeeeGGGGGGGeeG9EE###9E#99EeW 5eeeGDXzDX555XXXXXXXX555uXee#XzzDD9EX uuuuuuuuuKu. KXD5XXXXXXDzzEGE9zXXX5yWyWKuWWyy5Xz#G9#DXXXXXXDz##9EGeeeEEeeeeGGGGGeeeeeeGGeeeeeGGGGGeeee9XyKuW#ee5 Xeeeee# .99eeeX 
 eGeeGGGGeeGGEE##9EGG999EEEeXu5EEeeEXXXX555555XX5XX555Wy9eeEGee9zW .u ..uuuuuKuu u5DDXXXDDDDDz5zX5yW59D5KWWyyXDz###zXXX5Xz##zD####zzzzzzz#99EGeeGGeeeeGGeeGGeeeGGEEEEGGeeEz5WyW.K#ee5 XeeeeeeeW XeeX 
 eEeeGGGGGGGeeEzz#9E9zz#999G9y5z#eeeDzD555X555X5y5X55XXKWXzXKKy#E9y ........uu.uuWXDXXDXXXXDD#DDyWWKuWuuKKyyyyWKuuKuuWyWWy5XDD#9###9E##9#z###GeeeeGGGGGeeeGEEEEEEGeeGG9#zDXX55yuuXeeX Xeeeeez EeeeeX 
 eEeeeeeeeGeeGE9#99GGEE9999E9XXEeeX .z#X5555XXDDDXXXXXDX555yWKy#ez . u..uu.. uWXzDXDDDDDDXDzz5WKKuuuKWy55XXXDXXXXXXD###zDDDzzDz#9E9##9999EGeeeeGGGGeGGGEEGGGGGeeee9#DX55yy5X5Ku5GeX Xeeey eeeeeeeeD 
 e9eeGGGGGGGeGE9#9999###99#EeGE99E  yX5XX555y5y5yy55y5XDXXDDDyX#9W ...u. uWXz9#DDXXDDzzDDDDX5WW5XDDzzz######99##99##zzzDDzz##99EEEE9zXXXD9eeeGeeeeeGGGGEGeeeee9D5yy555X555y5W.WEeX XeeeeG  KGeeX 
 e9GeGGGGGGGeGE#9EEG9z#9E#Xzeee#WGeeeGzXXXXXXXXXXXXXXXXzzDX5XXXyWyXXK    .yz#Dz#zDXXXDDzDXDDz#999#####zzzzz#zzzDDzzXDDDXX555y5XXXXXXDDD#EEGeeeeeeeGGGeeEEeeG#DyKKy55555X55555yuuzeX XeeeeeeeeeD KeX 
 e9GeGGGGGGGeGE#9EEE9##z#9D#eeeeD#eX XzX55yy5XXXDDXDDzD5WKKKu.uu.uW5K   uWKKu.KWW5XDDDDDXXXX5XDzz#zDDDDDDDDDDDDXXXXXDDD#9EGGGeeeeeeeeeeeeeEzEeeeGGGGeeeeee9X55yy5X55XXXX555555u XeD 5eee9  eeeeeX 
 e9GeGGGGGGGeeE#99999EEEGG9#99995Eeu .DXXXXXXXDDXXX5yyyu..uWWWKWWWWWy5yuuKyXXyWWKu. uyXXX5555XXXXXXDzzDzzzzzzDXDDXXXXXD#zzDzzDXDz###EGeeeEEEzXy#eeeeeeeeeGEz5WWyy55yy5X5y55555555WuyeD Xeeeeeee#  5eX 
 eEGGeeGEGGeeeE99EEEEEGEE99#Eeee#eeu yE#zX5XDDDXyWuu.uKyyyyyWWWWWWyyyWyKKW5#GeeeeeeeeeeeeGeeGEEEEE#zDDzzDDDzzzDDDDXXXXXDDDDDzzzD5yyyKKu...uyXDDX9eeGE99#zXX55555XDXXXXXXXXXXXXX5yWuWeD XeGeeeeeeeeeeeX 
 e9EGeeeGGGGeeE9#EEE999zzz9EGeeeGez  XXXXXDXyKuuuuKKKyyy5yyWWWWWWWyyWWKWyXEeeEEE9zDz###z#EGEEEDDDDDDDDDDDDDDXXXDXXDDXXXXDDDDDXy. uuuKy55XDzzDWy9eG##zXXXDDDXXXXXXXXXXXXX5555X55yuKeD Xeeeee. eeK eeX 
 e#EGeeeGGeeeeG##EGEE99zzz#EEGeGeey WXXXX55K. u.uuu..u uuKKKKuuuKWWWKWyWuuyz#EGEz5WyyyWWWWWy5DXXDDzzDXXXXXDDDXXXXDzzDDzzDDDXXXXXDz9GeE#D5yXzz5WDeeEE#zz##DXDzXXXX555XXX55555XXX5KKeX Xeeeeee# yeeeX 
 eEGGeeGGeeeeeEzz#9E999EE##99###EGW u5y5XX5XXz#9#zzzDXXDDXXX5XXWWWKKKKuKu. K#eGEEGeeeeeeG#XDzDzDDDDDDDXXXXXXDzDDDXXXXXDDDDXD##EGGG9#zD5yyWWW5DXW5EeeEGE###zDDXXX55555XXXXXX55X555WKeX XeeeeeW ee.ueeD 
 eEGGeeGEGeGeeEDX#E9##9EE9##zz#9EE K5WXXDDX55XDDzzDX55XDzzzzzzz#zz#zDDz5KKy#eeE99EGEzXu5XXzzXXXXXXDDXXDXXXXXXXXXDXXXXXDD#####DDXyWWWWWWyyyyWyXX5X9eeeeE#z#zzzDXXXXXXXXXX555XX5555WWeX Xeeeeeu.eeWWeez 
 e9GGeGGGGeGGeEXX#9###E99#####9EeE uX55yWWyyWWuKuuWyWu..uuKy555DDDz#9EG9DWKyz9GeeeGE9E#E9zzDXXDDXXXXXXXXXXXXXXX5555XXXXXz#zDyu.uuuKy5555WWWWW5DzEeeeeGGE#zDDzzX5555555XX555555XXXWKeX XeeeeeD   eD 
 e9GGeGGGGGEGeEDX#EE9##9#zz#9##Ee# KWu.. .uuuuWX9eeeeeeEDW.    uKW5Eeee#5WKWXzEeeeeEzX55yy55XXXDDXXXXXX55yyy5X#99#DXXXyuuuWXz#zD5WKKWy55WWWX9EEeeeeGE9zDDDDDXXXXXXXXXX555XXX5WueX Xeeeeeeeeeeeeez 
 e9GGGGeGEGGGeG#Xz9EE##9#9####zEeW WyKuuuu  .   u59eeeGz5y5yWyD#9EXXWWzEGGXyuuWzEEGGeeeeG#5XX55yyy55yyy5XXDzEGG9zXDD###zz9EE9zXyWKKyXD#zDXXz9##EeeeGE9zzzzzDXXX55X55555555555yKeX XeeeK   uee5 
 e9GGGGeEEeeeeEDXDz#99##99##z##Eeu 5z##z#DXyyyyy5D#9EeEeeeeeeeeeeeE5uuXGezu XeeeG#XWKWyDz#EeeeGE#z#9999#9EEE#EEG9zXXXzzDD##z#D5WKKKW5Xz####z##EGE#EGeeeGE#zzDDDXXDXXXXXXXXXXXXXX5KeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 e9EEEGGGGGGGGEz5Xzz#99####zz##Ge. 5XeeeeeeeeeeeeeeGE9DDDDzXXDz#EeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeee#X5WuWyX#EGE99E99####9EEEE9zXXXzzzzDXyKuuuuKyXXD#DXzzDDzz9E#z#GeeeGE#z#zzDDXXXXXX5555yy5XXyKe5 XeeeX   yeeX 
 eEEGGGGEEGGGEE#DD#####9#99####Ee uXyEeE#zDDD5555555XXX5yy555XX#EEGeeEGEE999EGGE99##9EEeeeeeGE#DX5XX5yy55yWyyyyy5555XXDDzzzzXWWy5Xz##zXDD#GeG#XXXDXD#EEGeeGE9zzzzDDXXXXXXXXXXXXX5yKe5 XeeeeeeeeeeeeeX 
 eEEGGeGGGGeeeGE99EEEEEEEEEE999ee. u5uDeeGDyy5y55yyyy5XXX5X#9EeeeeGE9zDXXXX5XXXDXXX5WWK59E99E9EE9#9EGE9zzX55X5Wy5XXXXDDDzzDDz#z###9eeeeGeEGeeee9DDDXD#EEEGGEE#zzzzDXXXX555555XX555yKe5 Xeeeeeey  ueeX 
 eEEEGeGGGEGGGGeeGGGeeeGGGeGGEGeey W5 KDGeeGEE#9999#D5W5yyX##zzDzGee9DXXDDDDDDXXDDXDz#z9EeeGGE##999###9GE999EEE9#zDDXXX5XDXXXXXD#EeeGGeeeeeGeeG#DD#D#EGeeeeGE99zzzDXXXXXDXXX55X555yWEy XeeeeeKDeeeeeeX 
 eEEEGeGGGeGGGGGGeGGEEEGGGGGGGGeeD yDKuKWDGeeeeeeeeeeeeeEzXXXXXXyyzEEzXzzzDzzzDXz99GeeeeGeeeeeGeGGGeeGEEE999#EeGeeeeeGEGeeeeeeeeeeeEDXXz99EGEG9XyXzz9eeeGeGGGE9#zzDDDDXXXXX55XXXXX5W9y Xeeey   ueeX 
 eGGEGGGEGGGEEEGGGGEEGGGGGGGGGGGeEDz#5uKKW555XDXXDzzz#EeE#DDDDDDXXXDzDDzzzzzzz#D#EGeeGE#DzzDDzXzzzzzzz#zzDXDDDzDz#9EGeGeeeeeeGGE9#zDzDXzEEeG9GEXWX#99EeeeeeGGE9##zDDDDXXXXXXXXXX555WzK XeeeeeeeeeeeeeX 
 eeeGGGGGeeGEGGGGGGGEGGGGGGEGGeeeeGE#5KKWWWWyXXXXDDXXDzDDDz###9z##zDDzzDzzzzzz#zzzDDz#zXXDzXXX5XXXXDDDDDDXXXXX55yy5D9EEGEEE9#DXDzXXXz#z9GGG9#9zXyX99zzEeGGGeeGE###zzzDDXXXXX555555yWzu XeeeeeeeeeeeeeX 
 XeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGe5 eeeeeeeeeeeeeee 
                                                                                                    

The larger version for those that don't know what I mean when I say "ASCII"-liated.

                                                                                                    
 zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee 
 eEEGGGEGEEGGEGGGGGGGGEEEEEEGGEGGGGGGGEEEGGGGEGGGGGGGGGEGGeeGeGGGeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGEGGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeGeeeeeGeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEGEEEEEEEEEEEEEEEGEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeGGGGGeGeeeGGGGGGGeeGeeeeeeGGGGeeGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeGGGeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eEEEGGEGGGGEEGGEEEEEGGGGGEEEEEGGGGGGGGEGGGeeeGGGGGGGGGeGGeeGGeGeeGGeeeeeeeeeeeeeGGeeeeGGGGGeGeGGGGGGGGGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeeGeeeeX XeeeD  KeeeeeX 
 eGGGGGEGGGGEGEEGGGGGEEGGGGGGGGGEEGE9EGGGeeG9EGEEGGGeeGE9EGGGGeeeeGGeeeeeeGeeGGeeeeGeeeGeGGGGeeGGGGGeGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGeeeeeeeX Xeeeeeee#  DeX 
 eGGEEEEGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE##EGeGGEzXz9EE#z#GGEz9EeeeeeeeeGGGeGeeeeeeeGGGeeeeeGGeeGGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeGeGGeeX XeeeeeeeeeeGeeX 
 eEEE9EEEEEEEEEEEEEEEEGGGEEEEEEGEEGeeeeGXu  y#DW  uKKKKWyXz99eeeeeeeGeGeeeeeeGGeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeGeeeGGGGeeGeeeeX Xeeeeeu #D5GeeX 
 eGGGGGeeeeGGGeeeeeeeeGGGeeeeGGGeeeeX  uXXXDz#9EeeeeeeEEzX5yWKyXz#EGeeeeGGGeeeeeeeeeeeeeeeGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeGeeGeeeeeX Xeeeee# 5W DeeX 
 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeeeeu  ##9GeeeeeGGGEEEEGeGEGeEzDDzz#EGGeeGGeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGeeeeeeGGeeeeeeeeeeeGGeeGGGGGeGGeGGeeX Xeeeeey eeeeeeX 
 eeGeGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeW  uzeeG#EGEEGGeeeeeGE#9999EGeE9##9EEEGGeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGGGGGGGeGGGeGeeX Xeeeeeu Ky DeeX 
 eGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEeee9u  uXzX5D#EeEEGEGeeG99EeGEEEE9##EEGE9zz##9GGGGeeeGGeeeeeeeeeeeeeGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeGGGeeeGGeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeGeeeD  .. .D99#99EeGG9XKuy9eGG9z#EE9E99EGGE9#9EGeeeGeGeeeeeGeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeGeeGGGGeeeGeGeeX XeeeeeeK ueeeX 
 eeGeGeGGGGGGGGGGGGGGGGGeeeX  u  yEe9z#EEEGEEEGee9XWD995WX#zzzz#9EGGE#DD#EGGeeeeeeGGeeGeGGGGGGGGeeeeGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGGGGeeeeeGeeX Xeeeeeu ee eeX 
 eGGGeGGGGGGGGGGGEGGGGGEG9X.  .yK.5#zX5z9#Dz9GeeeG5uWzeeeEzDz#EE#Dz9EEe9##zD9eeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeeeGeeeeeeeeeeeGeGeGGGGGeGeGGGGGGGeeeX XeeeeeK ee eeX 
 eGGGGGeeGeeeGeGGGGGGGGeeD  KXzDD9GDy5DDXXXzEeEz5  uy5X#E95yX999zDXD#EEeGzXXz9EeeeGGeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGGeeX Xeeeeeee eeeeX 
 eeeGeeeeeeeeeGGGGGeGGeeeX KEG#X#Ee955#EGeGE9zXK  .u.uuKyzE9#zz9EE9zz#E#9EE9zDD#EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGeeX XeeeeeW ee eeX 
 eeeeeeeeGGeeGeeGGGGGee9XKy9e#yXee#WuDeeeGzyK   .   uyXDzEeeeGEzD#99#z##9XXz9eeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee#WuX5WXGeeeeGeeeEW..  yEeeeeeeeeeeGGGGGGGGGGGGGeeX Xeeeee uee. eeX 
 eeeeeGeGeeeGeeeeGGGeee#Xzeez5DGezKKEee9W    . .     u5X#GeeG9zzzz#9z##XyWDGeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeGK KW  uK   KXy. K5y5#GeGGGGGGeGGGGeGGGGGGeGGeeeX XeeeeeG  EeeX 
 .eeeeeeeeeeeeeeeeGeGeeEDzEeG##EeG55EeD      . ..     KD9GeeG##z99XD##DW5#9eeeeGE9zDD#eeeeeeeeeeE#XW5#GeGGeeeeeeeeeeeeeX . .u 5DzGeD W#eeeeeeeeeeeGGGGeeeeeeGGGGGGGGGeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 ueeeeeeeeeEEG9#EeeeGG9XX9eG9#EGEDDeEW  ..     . . ..    uWzEeeGE9EEDD5#9z#D5#eee#XXy.u5XXW  zeX y5D9eeeGeeeeeeeeeeeeeeD5DzXKuDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeGeeX XeGeeeeeeeXKeeX 
 zW  u9#K   DGeGGGz5#GG#D#EE#5#E.  .....     ...........  uDEeeGGeG9zy5Dz#zX#EeeEzDy KXyyXDEe9yW#eeeeeeeGGGeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeGGGeeGGGGeX Xeeeeeez #eeeX 
 5y5KuuW5XXEGEEeeGGeGzXEGE#zzE9X5Ez .u....  .     ...  ... ...K5#eeGEEGE95y5D9#zzEeeee9DzzDEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGeeeGGGGGGGGeeX XeeeeeK ee eeX 
 eeeeeeGGeeeeeeeeGeeEz#EEE#XD99#9Gu .u... .. ...     .     yGeeGEEEez5yXDz#z9GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeGGGGeeX Xeeeee5yeeu.eeX 
 .eeeeeeeeeeeeeGeeGGe9Dz9EE9D#E99G9 .u....   . .      uWKKWKu. WzGeE9GeEzXXDDX5X#GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGGGeeX XeeeK   KeeX 
 eeeeGeGGGGeeeeeeeeeEz#EEEE##E9#EX uuuuu.   ..     .WXXyKu  uu.  WGeeEGGE#z###X5X#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eeeeeeeeeeGGGGGGeee9z9EGGE99EEGEK ..uuu...      u5zDy.     .  WEeeEE9#zzzzzDXD9eeeeGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeeeGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeeX XeeeeeX Xe KeeX 
 eeGGeGGGGGeeeeGGeeG#D#9GGE99EEEX K.u.       uKKWKu..uuu.   .u.u WzeeEEE#DDD###XX#GeeeeeeeeeGeeeeeeGGGGGGeeeeeGGeeeeGGeeeeeGeeeeGGGeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeGGGGGeeeeGGGGGGGeX Xeeeee5Deey.eeX 
 eGGEGGGGGGGGGGGeGeGzz9EEGE99EGGX uu        uKuuu.KKK5D#EGeeeDKu.u  9ee9EED###z9#XD#eeeGGeGGGGGeeeeGGeeeeGGGGeeeeGGGeeeGGGeeGGGeeeeGGeeeeeeeGGGGGeGGGGGGeeeeeeeeGGGGGGEEGGeX XeeeW   KeeX 
 eGGGeGGGGGGGGEGGGG9Xz9EEeE999GeX   uuuuu.   ..uKKuWKyXzE9XXXD#DW.uuu.. KGeEEGzDz#zzz#zD9GeeGGeGGeGGGeeeeeeeeeGGGGGeGGeGeGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeX XeeeeeeeEeeeeeX 
 eGGEGGGGGeGGGGGeGGzX#EEGeGE99EeK yzEeE#DXW.   uuuuuW5yWyXEeEXK..   ...  XeeEE9zD##zzEzy5EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeKuuyu eeX 
 eGGEGGGGEGGGGGGGGGzX#9EGeGEEEEeDuy5yWKKyz9E9#Dyu    .u5W .u.. .u. ....u  DeG9E#DDXDD99DXEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGE9#z999#D55yy555yyyyWWyyWy5XDDDDXD#9GGGGGGGGGGGGGeX Xeeeeeu y eeX 
 eGGGGGGGGGGGGeeeee9z#9EGGEEEEEeEy  uWyXz#EeeeeX    .uuy55yKu........... uee9E9E#DDXDE9zD#9###9E#######zDDXX55yyyyWWyyyyWKKuKy55XXz#9########99999EEEEGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX Xeeeeeeeu 9eeeX 
 eeeeGeeeeeeeeeeGeeG##EGGGGGGEGe#yuuuW55yu uy5XEEz  ... .....    .......  EeEE9EzXDX5#9#D5WWKKWWKWWWyyy55555XXDXDDXDDDXXXXDzEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGeeeeeeeeeeeeeeeeEzz9GGGEGGGGeeED5XD#Geee95  uK . .         .. .u Wee9EGzXzD5z##zDD###999EGEGEEEGGEEEEEEEEEGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGGGeGeeeeeeeeeeeeeeeGeX XeeeeeE. 5eeeX 
 eGeeGeGGGGGGGGGGeG#55zEEGGGEEGGee#59eE5W5XK  .KW.    .  .    . .. ... 9eEEGz5XzD##zXDEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGEEEEEGeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGGeX XeeeeeeXyK.EeeX 
 eGGGGGEE9E9E99EEGe9XyX9EeeGEGeeG95yEeDuuuWyWK.uWyK.    .. ..   .....uuuu. XeGEE#XD#z##EDXzeeeeGGeeeeeeeGGGGGGeeGGeeeeeeeGGeeGE#EGGEEGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeE  EeeX 
 eeGEEGeGGGGGGGGGGeezWyz#GeGEEGGeX.Wz9GeeE5u.. KXy.  . ....uuuuuuuuuuuuuKKKuu yEeGEDXXDXz#EzXX#GeeGGGeGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeE#XXDXyKWXDzzDDDDDz9EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX Xeeeee#K59GeeeX 
 ee9z9GeeeeeeeeeeeeezKK5DEeGEGGeeX . u.    uX5u     uuuKKKWKKuuuuuuuu.  Xee#DX5XXz99EDy5D9GGEGGeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeEE9z5yyWWWKu.  ..uuKKKyyyWWWyy55XXX555XXDz9eX XeeeeeeeXy.DeeX 
 ee#X9eeGGGGGGGGGeeezKuyDGeeGEEEe9       uW5u   uy5K.  ..uuuuuu...uu. Kee#DDXX5D9EEz5yX#GGGGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGEEEEEEEGGGGEEEEEEEe5 Xeeeee.KeeeeeeX 
 ee#X9eeeeeeGGeGGeeezu.W59GGGEEEeGW uuuu. .....uz#W  59#y.    .uuuuu...... .Ee#XDzzXX#EGzyWDGeGGGeeGGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGGeeeeeeGE9#EGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeK W.DeeX 
 ee#XzEeGGeGGGGGeeee#WW5X#EEGGGGGez. uuuu..  ...#eeeeeEX.      uKKu  u  #eGX55zzD#Ee9XyX9eGGGeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeGE99GeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 ee9D#GeeeGGeGeeGeeezWyXDz#GeGEEEeGDK.uuu...   yGeeeeX    .. yE#u.. ..u u. XeeDyXzzDzGGG9yWzGG9EGGeeGeeeGGGGGGeeeeeeeeGeeeeGEGeeeeGzDDz9#XX9eeeeeeeeeeeeeGGeGGeGGGeGGeeeeeeeX XeeeeeX  ueeX 
 eG#XDEeeeeeeeGeeeeez5XDz##EGGGGGeeG#yuuuu.. .. . uKWW   KXD#E9z#EGu . ... .  5eeXy5zzzzGEEzuuXEGEGGGeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeGeeGeeeeEzDDD#GEXWWyy5XD#EeeeeeeeeeeeeeeeeeGeGE#zze5 DeeeeeKueeKueeX 
 ee9XzEeeeeGeeeeGGee#5Xzz##9EGGGEEEGeEXWu. .uuu.uu.   y##DXDu     .... .  5ee55XzzzzGEe9yWDEEGeeGGeGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeE9zzEeeeee9z###zXyWWWWyyyy5zEE#EGeeeeeeeeGEGeX XeeeeeX ee KeeX 
 eeEDzEeeeGeeeGeGGeeEXX#z#99EGGEEEEGeeeE9X5yWWKuKu. y#ee95.   uW5K . uu .   ze95XDDzDDGEEEXyDEXzEeGGeeGeeeeeeeeeGeeeeeGeeeeeeee95X9E9DDXDzD#EGGEE9###DX5yKKWWu Xeee9Dz99GeeeX XeeeeeeG EeeeD 
 eeED9GeeeGGeGGGeeeeEXD#z###EGGGEGGEEGeGeeGzW...yXz#EGz.   .uuyXy. .u... u... K9e9XXzzzDDEe99XWDEXX9eGGeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeGeeeW  5Xu .yz9GeeeeeGGEGGGEEE##zXyy#eeGX   KzeD Xeeeeey y  e9 
 ee95zEeeeeeGGGeeeeeEDD9##9z#GEEGGGEEGeGEXWK  u5eeez  .uuuK. ..   . ..   uDee9DzDDDD#EE9#DyDEXX9EEGeeGGGeGeeeeeeeeeeeeeGeeGeee# KyWKyy. uX9eeeeeGGeeG#XX#GEzy5DXy5XXX##yWeX XeeeeeuXeez9D#E 
 eeGzD9eeeeeeeeeeGeeE#z9#9E##EEEEGGEGGGee#yuuu    KyyyWKuuKyKu   ... .... .X9eEDD#zX5z99E#zzXD9zXXz9GeeeeeGeGeeeeeeeeeeeeGGeGeeeeeeeE Wzy      u5#DK uD#DXDDK uWKu.uuWeX Xeeeeee   e# 
 eeEzzEeeeeeeeeGeeeeG#z#z#9#z#EEGGGGGEEGee#KuKu  u. u5XX5XXXyWu. . ....    DeeeEzD#Dy5z9#zDXzDD9#DXX9GGGGGGeGeGeeeeeeeeeeGeeeeeEX  KWyX#eeeeeE9zXyu   .uu.KD9#z##5KyX5K .59ey XeeeeeeeeeeeeeD 
 eeEzzEeeeeeeGeGGeGeeE###9zz###EGeGGGGEEeeezWWWu..uu.uuuuKuuu. .. ...  .   uXeeeGE9##zXXzz#DzDzz#E9zXD9EGeGeGGGGeGeeeeeeeeeeeGGeeGE##5 .WyKK5z9Geeeeeeeezy..uKDE9XWX##XXDDD#EE9Gu Xeeeee eeeeeeX 
 eeEzzEeeeeeGeeeGeGeeGE999##99#9EeGGGGGGGeeeEzXyWuuuuKKKuu. ...       uX9ee#zEE99#DDDDDDD####9E#XXD#EGeGeeeeeeeeeeGGeGeeeeGeeGeeeeeEW      uW5D9eeE5uuy##XWXEeeEz#9GeG5uDu XeeeeeeW  EeeX 
 eeEDzEeeGeeGeeeeeeeeeeE99#zzzz#EeeeeeGEGGeeeG9DzDXW .uuuu.uu ..     yDEeeezK5EEE9z5X##zzXDz##EE9zXD#EGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeGGGeeeeeeeeEXWu      KW5DD55DDyuuu5Dz9E#WK#K XeeeeeX ee WeeX 
 eeEDD9eeGeeGeeeeeGeeeeGE99##99999EGeGGEGGGeeeeGE9EEX.  .uuuu... .   u5EeGGe#WuXEGE9X5D9#z#z#9EEGE955X#EEeeGGeeeeeeeeeeeeeeeGGeeeeeeeGEzzEeee#u W#eeGG9XyKu.  KzGD  K5u uyyy#K Xeeeee.ueeu.eeX 
 eeEzD9eeGeeGeGeGGGGGGeGE####9EE#DzEeeGGGGGGGGeeeEGeeEX     .u  .W#eeEEEee5 W9eG9zXX9E99GE9EEEEE9z9eeeeeeeeeeeeeeeeGGGGGeGGGGeeeeGE9#XWu.yEeeeeeeeXKuKWyWKKu.KDeezWXEeGz5y55WKXu Xeeeeeeu  eeeD 
 eeG##EeeGeeeeeGeeeeeeeeeGEE9#9EE9#EGGeGGGGGGeeGeeGGeeeG#5Kuuu  KyD#EeeeEEeGED XEGEEzDDEGE9EEEEGEEE#X5yXXXDDyWW5zGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGEEeeeezD9eeeD.  ......KKKuWzX WXyuuW5yKuu5u XeeeeeeG99XEeeX 
 eee#z9eeeeGGeGeeeGGGGeeeGGGEEEE999EEGGGGGGGGGGGGEGGEEGeeeGEEEE#zz#EGeeGE9#EeE5u u#E99#9DDEGEEE#z9GEz5W    WXXyWu   uzeeeeeeeeeeeGGGGeeGGeee5  .KWKKuuuu.uuuKKKu .XXK.uWyWKWK5u Xeeeee ueeeeeeX 
 eeGzD#eeeGGGeGeeeGeGGeGeGGGEEE999EGEE9GGGGGGGGGGGeeEeeeeeeGeeeeeeeeGGE9E9EeeX uDGE99###EEz5Ku...u   .u . KzDXz#Xu     .#eeeeeeeGEEGGeeX   .uuuuKKKKKuuuuuuKXzXKKWWKKKWWXu XeeeeeE  KeeX 
 eee9z#eeeeeGeGeeeGeGGGGGGeeGGEE99EGE99EEEGGeGGGGEGGeeeyDeeEEEEEEEEGEGG9EEeeD  W9G9#zDD#e#K.      uuuu y#zzDzDz9GeeGzzzXW   K#eeeeeeee#K K5XXXXyu .uuuuuuuuKyXD5WKuKWWKuuKK5u Xeeeee.KeeeeeeX 
 eee9z9eeeeeeeGeeeGeGGGeeGGGE99G9#9EEEEEEGGGGGGGeGeGeGD .9eGGEEGEEEEEEEEEE9y  Wz####DD#Gy  .. .uu.uuK.. uz#zzXXzz9EGeeE9z5XXXXyK   KXEeeeeeeeeeeeEK  uuuuuuuuyDDW.uuuuuuuuuKy. XeeGee5  WeeX 
 eee9zzeeeeeGeGeeeGGGGGeGGGGGEEG9#9EGGGGGGGGGGeGGGeGEGE99eGEeEGGEEEGEEEEeGD  .uyz###DX#EeK  .uu....u.u . XEDDzXD#9eeGeeE9z5XDzzXyWu..KWWu  WEeeeeEEGGzK.uKKKuu..u55WuKKKKKuuuuK5u XeeeeeeeeeeeeeX 
 eee9z#GeeeeGeeGGGeeeeeeGGeeGE9eeGGGGGGGGGEGeGGGGeeeGGeeeeGGGGGEGEEEGGGeez  KKyXzEe##EG95 . u.uu..... .  K9GXXDzzz#zXXzGeeeE##zzXyKKuuWXzzDy.  XEeeeeeX .uuuuu.KXDXyyWWWKKKKKKy. Xeee5   yeeX 
 eee9DzeeeeeGeeeeeeeeeGeeGGGE#5yD9EEEGGGGGGGGGGGGGGGeeGeGGGGGGGGGEGEEEeEXW . Kyz9E99#EEEW  u.......uu... W#EDzDDz#EE#yy5DD9eeeE#zzXXXXDzDXyyyD#9X.  5Eee5..uKWKuuyX5WuuKKWKuuKuuy. XeeeeeeeeeeeeeX 
 eee9DzeeeeeGeeeeeeeeeGeeGeeee#X#9GeeeeeeeGEGGGGeGGGeGGeGGGGGGGEEEGEGeeDuuKW.W59DyW5#eeW ....uu..uuu.  5EE#D9zDz9eeEDXXXXXXDDDD##DDzDDz#zzDDzzz#9zXyKuy#eG5uuuKWy5X5u..KWKWKKKWWKXu Xeeeee9EeeeeeeX 
 eeeEz#eeeeeGeeGGGGGGGeeeGGGeeEDDXDEeeEEeeGGEEEGGeeeeeeeeGGGEEGGEGG9GeeXuKKWWXDy. yzEeEK uuuuuuuuuu.  W#EDD#9zXXDEee#zDzzDXXDzzzzzz###zzzzzzDDDz#zzzD5u uWyyyWW5555Wu.uWyWWWWyyyWDu Xeeeeey u zeeX 
 eeeEzzGeeeeeeeGGGGeeeeGeeeGGeGEGeeeeeEzEGGGGEEEGeeeGGGeGGGEEGGGEEEeeGDK.KWyXX5. .zEE9y .uu .uuu..  W9eG9Dz##zDDXDDDzDXDDXXDzzzDD#zDDDDDzzzzzDDDDXXDz#DWuuWWyy5Xyyy5yuuKWWWW5XXX5#K Xeeeee9  KeeX 
 eeeEzDEeeGeeGeeeeeGeeeeeGeeeeeeee#XW5z9EGGeGGGGGG9XyXzeGGGGEEEGEEGeeDu.Kyy5X5W. 59GzX. uKuuu..uu  u5EG9z#z#zDDDDX55XDXXDDDzDDDzzz###zzzDzzzzzzzzzDXXDzzXyWKWWyWWWy5XXKuKKKKW55yyWXu XeeeeeWWeeyKeeX 
 eeeE#zEeeGeeeeeeeeGeeGGGGeGGeeGy  yEeeGGG99EEEeE559GeGGGGEEGEEEeeDu.uWyyW55y X9#Ku uu......  WD9###Dz9##zDXXXDXXDDXDDDzzDXDzzzzzzzzzzzDDzzzzDDz##zDzzDyKKWWKKWy5XXWKKKuKyXXWKKXu Xeeeeey Ee ueeX 
 eeeG#zEeeeGeGeeeeeGeeeGGeGGee9  u#eeeeGeeEEGeGeeEEeeeGGeGeGGEGeE5 KKWyyyXDzyK5yW uKKuuu   uDEGeEzD#z##zDXXXXXXXzz#zzDXDzXXD##zzzDzzz##zDzzzzDz9EGEEE#zyuKW55X5WW5XyKKKKKyzD5WKzK XeeeeeeeDWeeeeX 
 eeeE#zEeeeeeeeeeeeGeeeGeGeee#  5eeeeGeGeeeGeeeeeeeGGGGGGeGGGeeeG5 uuKWWW5DD5Ku.KuWKK.  u5#EEE#XD9#9EzXDzzDXDzXXXDXDXDzDDDzDDzzz###zzzzz#########zXWyD9eEDWyyyyWWW5X5KKuuK5#DXyW#K XeeeeeeeDEeeeeX 
 eeeEzX9eeeeGGGeeeeeGeGGeeeeX  yzeeeeeeeGEGeeeeeeeeeeGGeGGGeeeeeE9z5WuuKWuuWXzy..uuuKu...XEGee9###DDzDz#zDDzzDXXDXXXDDzDzzDz##zzzzzzz#zzDDDz#####999zyKWy5DzD5KuuuuuWX#XK.uuKX#zXyy9K Xeeeee uK5u eeX 
 eeeE#D#eeeeeeeGeeeeGGeGGeeE WeeeeeGGEEGEEEeeEEGeeeeeGeeeeeeeeez .WyK..uu.uyXy. uuuKuu DGEEEE9#9#zzzzDXXXXXXXXXXXDDzDDDDDDDDXDz##zzzzzzDz###zDDDDzzXXX555yyyWWWWW. KDz5uuuyX#DX559K Xeeeeeu W. eeX 
 eeeGEz#eeeeeeeGeeeeGGeGGeeK GeeeGeGeeeeeGGeGy  yzeeeeeeee9XyXDK.uKWKu.uKuuyXy. uu..  #e#z9DDDzzD#EEzyy55XXXXXDDDXXDDDDzDX##zzzz##zzz###9#zzD5yWWy5XX555y5Xz###zXWWXD5u.uWX#DXDDEK Xeeeeeee#XeeeeX 
 eeeG9z9eeGGeGGGeeeeGGGGGee ueeeGeeeeGGGGGGe#u.  .y#9XWK5Dz5WzDu .uu.. .u..KyWu.uu... uXee#z#z###zD#GeEzDDXXXWyWyXDDDDDXDDDz#####99#z##zz##99#DXX5XXXXXXXDXXDz#9zzzD55XyuuKWXzDXDDEK XeeeeeeW  KeeX 
 eeeE#D9eeeeeeeGeeeeGGGGeee zeeEGGGGGGGeeeee#uuu.u..KWXyKK5zXWz5. .... .u uKWuuKu  KDGe9Xzz9#zzzXX#eeeeeeeeG#XyWy55X5XX555y5D#9##999999EEE99DXXXDzzDDX55XDz9E#z#zXyy5yuuW5XzDXXXGW XeeeeeyzeeeeeeX 
 eGee9D#eeGeeeGGGGGeGeeGeeE eeeeGGGeeeeeeeeEy  .WWKu.XEzKuWXX#Du .KKu.  .uKWuWWK. yzGeEDDDXz#DXXX5D5WW5zEeeee9zDXX5#eeeeeeee9z#EEGG#zzz9GGe9DXXXXDzDXXzz#9EEE#zzDXXzz5KX#zDXDX59K Xeeey   ueeX 
 eeee#XzeeeGGeeeeeeeGeGGee# ueeGGGGeeeeeeE9DyKuuuuKWK. u#9XKyDD#Xu ..uKKK. uKKu.KKK..uXzEEDW5XDDDXXXXXXXXXX5X#9GeeeeeeeeeEEEGGGE#5WWy5XX5KuWX#E#DXDDzzzDXD#EEE99###zDXXD#zyWXzDX5yy9K XeeeeeeeeeeeeeX 
 eGeGzXzGeeeeGGeeeeeGGeeeeE XeeGeGGeG9#5. uKXzzDXDXyKu.5D5WXzzDXuuK.uu.... .K..uKK ueGG9XWXz9#DDzz#zDXXXXXXXX9GeeeGeeEXKu. .yDzX555D9E#9EGGE#DD#9#zDzzz##9E9###9#zzDXzE#55X5yyyyEK XeGe u  yeeX 
 eeeeE#EGGGGGGeeeeeeGGeeeeGu#eGGeeeeD   ... .uKyXDDXKKyK uyDDXKuu.uu. uK  .uuKWW yeGE9DWy5XXXXDzzzXXXXDzzXKy5D9E9EEGeEz5KWy5XzDXXyX#EGGeeEGEGeeG9DD#EGEEEEE99999#zX5DEzu .uWy5XGW Xeeeeeeeee9DeeX 
 eeeGzX#GeeeeeeeeeGeGeGeeeeXGeGGeGGez. .uuuuKu....uuuKKu5Xyu.W5XKuKuu.u.Wyu  .uuKK XeG9zXKKWyXX5XX5Wy5DzXyWXDzDDEGEE9GeeeGD5WW5zzzzDXXz#DzEEEEGeG9#9EGGGGEE9EEEEEEE#zDzEG5 .KyXDGW XeeeeeeeeezzeeX 
 eeeG#XzGeeeeeeeeeeeeeeeeee#eeEGeeeeeEDX5WWy5yuu..uu .u.uyW uyXK.WKuuuuyDXyWW  Ku XeE#EGzXX55yyyWW5X5y5D#EeeeeEeeeeeeeeee#X5yWyXDDXX5z#5y#E99Ge#Dz9EE99EEE99EEEEEE9zXX#eeK uWXDDGW XeeeGey #eeeeeX 
 eeeeEz9eeeeeeeeeeeeeeeeeeeEeeGeeeeeeGeeG9zXDDX5WKWWKKKu. KWKuKXDu Kuuuu...K5X5uu.uu. yeE#Eeeeeee99EGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEXWKKyXXy5DEE#X5D#X5#eE9eez5zEGGEEEEEEEEGeeGE9999Ee#. .yXDDEK XeeeeeeeK WeeX 
 eeeeEz#999#zDDDXXDDDDDD#95uXeeeGGeeeGeEXKWyXDXDD9eeE#zXyuWDGGEeGW.uKuKKKKKu..K.uuKu WeeGzX5XXX#Geee9XDzzDy.  u.    .Ky5X5555zGeeE##E9zEeG9EGzzEGGEEEEEEEEEGeeG9#zEeeeEXyyXz#DEK XeGeeeX eeeeeX 
 eeeeE#9#zzzz#9###9#zDzz#E#KueeeeeGE999DyW555yWy5#eeeeeDX5X9eezE9u KWKKuuuuKu.uuuuu. yeG9#zXXW. ...   .uuKKuuuuKWW55yyWyyWyXXX5X#GeEEGGEGeeE9EEGGE99EGGEEEEGGeeEEEGeeED5X55XzzDEK XeeeeeeeX Kee5 
 eeeeGEEEEGGEEEGGGeeeGeGGeeW XeeeG9##GeeXWyyXX5yKu..y9eGEEEeezuyy KKuuuKuuKuuuuuuuu..DE5XGeeeeee9DXXXDzz####zz##zzzz#z#zzD5yWKWyX5yW5X9##EGGeeeGEEEGGEEEEGGE99EGGGGEEEGGE##EGEXWy5DEW Xeeeeee#eeeeeeX 
 eGGeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeE XeeEEEEG9D5555WWyy5X5K KX9EGGE#zDzD. uuuuuuuuuuu.uuu.. uXz#E#DDzzD9eeeEzDzDXXXD##zzzz##zzXD#EEE#D5yy5Xyy5XDzzEeeEEGGEEGGEGGEEGEGeeGEEEEeeeeeEEE9DK. uy9W Xeeeee# WEEeeeX 
 eeGGGeeeeGGeeeeeeeeeeeeeeeeWWeeGGE##XWuW55y5XXWKuWX#GGE#zDXKuyDD. .u..uuuuuuuuuuK. KzeeeDK5Ee9XWDeeE#X5XDXDDDXDzzzzzz#zDDDXyyKKy5XyWK5D##z9GeEEGEEEEEEE9EEEGGeGGEEGeeGG99##DW uKWWDu XeeeeeeGW DeeX 
 eeeGeGGGGGeeeGEE9999999EEGe. GeeezWWyyyyWWy55yWyDGeeG99#zDXKuy##u .uuuuuuuuuuu.uW. .5EEzX5WWzeeGz5WyXDDXD#zDzzDDDDDDzzzDDzDDXXyyyyWyyWKW5DDD9GEEGEEEEEEEEGGGGGGeeeeGE9###9EeeE5  .5u XeeeeeeW uDeeeD 
 eeGGeGeeeGeGE9zz#####zzDzEe DeeEXWy555555yWyX#eee9XX#eeeeeDKu5X  .uuKuuuuuuu.uK KX9D55XXy5XzEG9XXXXDXD#zDz##zzz####zzzzzzz###zzXXyyWKW5X#GeeGGGEGGEEGeeeeeeeeeeGEEGeeGGGeeeee95.  XeeeeeGXK Dee5 
 eeeGGGGEEEGGE#Dz9999#9E9#ee XeeeDyXX5XXXDXXXXD5yyKyDDzEGeeeeeeeEX ...uuuuuuuKuuu 5zD5XXXDDXXKyXXDzzzDXDz#zDz####z9E#DDz#99999999EE#zDXX5XzEeeGGGGEE9EGGeeeGGGGEEGeeeGeeeeeeeDy#eeeX XeeeeeEzeeeeeeX 
 eeeGGGeGeeeGE999EE9#z#EE#EG. yeee#yW555yy555XXyWWWWy5K59G#9#XWuEeeu .uuuuuuuuuuu. u5DXXXXXXXXD55y5DzzzDzzzzzDX5WWWKuuuKKyXzzzz9#99E999E99#zEeeGGeeEEEGeeeeGGGEGGGeeeGGGGGeeeG#u 5eeeD Xeeeeeez  EeeX 
 eeeeGGGGGGGeeG9EE###9E#99EeW 5eeeGDXzDX555XXXXXXXX555uXee#XzzDD9EX uuuuuuuuuKu. KXD5XXXXXXDzzEGE9zXXX5yWyWKuWWyy5Xz#G9#DXXXXXXDz##9EGeeeEEeeeeGGGGGeeeeeeGGeeeeeGGGGGeeee9XyKuW#ee5 Xeeeee# .99eeeX 
 eGeeGGGGeeGGEE##9EGG999EEEeXu5EEeeEXXXX555555XX5XX555Wy9eeEGee9zW .u ..uuuuuKuu u5DDXXXDDDDDz5zX5yW59D5KWWyyXDz###zXXX5Xz##zD####zzzzzzz#99EGeeGGeeeeGGeeGGeeeGGEEEEGGeeEz5WyW.K#ee5 XeeeeeeeW XeeX 
 eEeeGGGGGGGeeEzz#9E9zz#999G9y5z#eeeDzD555X555X5y5X55XXKWXzXKKy#E9y ........uu.uuWXDXXDXXXXDD#DDyWWKuWuuKKyyyyWKuuKuuWyWWy5XDD#9###9E##9#z###GeeeeGGGGGeeeGEEEEEEGeeGG9#zDXX55yuuXeeX Xeeeeez EeeeeX 
 eEeeeeeeeGeeGE9#99GGEE9999E9XXEeeX .z#X5555XXDDDXXXXXDX555yWKy#ez . u..uu.. uWXzDXDDDDDDXDzz5WKKuuuKWy55XXXDXXXXXXD###zDDDzzDz#9E9##9999EGeeeeGGGGeGGGEEGGGGGeeee9#DX55yy5X5Ku5GeX Xeeey eeeeeeeeD 
 e9eeGGGGGGGeGE9#9999###99#EeGE99E  yX5XX555y5y5yy55y5XDXXDDDyX#9W ...u. uWXz9#DDXXDDzzDDDDX5WW5XDDzzz######99##99##zzzDDzz##99EEEE9zXXXD9eeeGeeeeeGGGGEGeeeee9D5yy555X555y5W.WEeX XeeeeG  KGeeX 
 e9GeGGGGGGGeGE#9EEG9z#9E#Xzeee#WGeeeGzXXXXXXXXXXXXXXXXzzDX5XXXyWyXXK    .yz#Dz#zDXXXDDzDXDDz#999#####zzzzz#zzzDDzzXDDDXX555y5XXXXXXDDD#EEGeeeeeeeGGGeeEEeeG#DyKKy55555X55555yuuzeX XeeeeeeeeeD KeX 
 e9GeGGGGGGGeGE#9EEE9##z#9D#eeeeD#eX XzX55yy5XXXDDXDDzD5WKKKu.uu.uW5K   uWKKu.KWW5XDDDDDXXXX5XDzz#zDDDDDDDDDDDDXXXXXDDD#9EGGGeeeeeeeeeeeeeEzEeeeGGGGeeeeee9X55yy5X55XXXX555555u XeD 5eee9  eeeeeX 
 e9GeGGGGGGGeeE#99999EEEGG9#99995Eeu .DXXXXXXXDDXXX5yyyu..uWWWKWWWWWy5yuuKyXXyWWKu. uyXXX5555XXXXXXDzzDzzzzzzDXDDXXXXXD#zzDzzDXDz###EGeeeEEEzXy#eeeeeeeeeGEz5WWyy55yy5X5y55555555WuyeD Xeeeeeee#  5eX 
 eEGGeeGEGGeeeE99EEEEEGEE99#Eeee#eeu yE#zX5XDDDXyWuu.uKyyyyyWWWWWWyyyWyKKW5#GeeeeeeeeeeeeGeeGEEEEE#zDDzzDDDzzzDDDDXXXXXDDDDDzzzD5yyyKKu...uyXDDX9eeGE99#zXX55555XDXXXXXXXXXXXXX5yWuWeD XeGeeeeeeeeeeeX 
 e9EGeeeGGGGeeE9#EEE999zzz9EGeeeGez  XXXXXDXyKuuuuKKKyyy5yyWWWWWWWyyWWKWyXEeeEEE9zDz###z#EGEEEDDDDDDDDDDDDDDXXXDXXDDXXXXDDDDDXy. uuuKy55XDzzDWy9eG##zXXXDDDXXXXXXXXXXXXX5555X55yuKeD Xeeeee. eeK eeX 
 e#EGeeeGGeeeeG##EGEE99zzz#EEGeGeey WXXXX55K. u.uuu..u uuKKKKuuuKWWWKWyWuuyz#EGEz5WyyyWWWWWy5DXXDDzzDXXXXXDDDXXXXDzzDDzzDDDXXXXXDz9GeE#D5yXzz5WDeeEE#zz##DXDzXXXX555XXX55555XXX5KKeX Xeeeeee# yeeeX 
 eEGGeeGGeeeeeEzz#9E999EE##99###EGW u5y5XX5XXz#9#zzzDXXDDXXX5XXWWWKKKKuKu. K#eGEEGeeeeeeG#XDzDzDDDDDDDXXXXXXDzDDDXXXXXDDDDXD##EGGG9#zD5yyWWW5DXW5EeeEGE###zDDXXX55555XXXXXX55X555WKeX XeeeeeW ee.ueeD 
 eEGGeeGEGeGeeEDX#E9##9EE9##zz#9EE K5WXXDDX55XDDzzDX55XDzzzzzzz#zz#zDDz5KKy#eeE99EGEzXu5XXzzXXXXXXDDXXDXXXXXXXXXDXXXXXDD#####DDXyWWWWWWyyyyWyXX5X9eeeeE#z#zzzDXXXXXXXXXX555XX5555WWeX Xeeeeeu.eeWWeez 
 e9GGeGGGGeGGeEXX#9###E99#####9EeE uX55yWWyyWWuKuuWyWu..uuKy555DDDz#9EG9DWKyz9GeeeGE9E#E9zzDXXDDXXXXXXXXXXXXXXX5555XXXXXz#zDyu.uuuKy5555WWWWW5DzEeeeeGGE#zDDzzX5555555XX555555XXXWKeX XeeeeeD   eD 
 e9GGeGGGGGEGeEDX#EE9##9#zz#9##Ee# KWu.. .uuuuWX9eeeeeeEDW.    uKW5Eeee#5WKWXzEeeeeEzX55yy55XXXDDXXXXXX55yyy5X#99#DXXXyuuuWXz#zD5WKKWy55WWWX9EEeeeeGE9zDDDDDXXXXXXXXXX555XXX5WueX Xeeeeeeeeeeeeez 
 e9GGGGeGEGGGeG#Xz9EE##9#9####zEeW WyKuuuu  .   u59eeeGz5y5yWyD#9EXXWWzEGGXyuuWzEEGGeeeeG#5XX55yyy55yyy5XXDzEGG9zXDD###zz9EE9zXyWKKyXD#zDXXz9##EeeeGE9zzzzzDXXX55X55555555555yKeX XeeeK   uee5 
 e9GGGGeEEeeeeEDXDz#99##99##z##Eeu 5z##z#DXyyyyy5D#9EeEeeeeeeeeeeeE5uuXGezu XeeeG#XWKWyDz#EeeeGE#z#9999#9EEE#EEG9zXXXzzDD##z#D5WKKKW5Xz####z##EGE#EGeeeGE#zzDDDXXDXXXXXXXXXXXXXX5KeX XeeeeeeeeeeeeeX 
 e9EEEGGGGGGGGEz5Xzz#99####zz##Ge. 5XeeeeeeeeeeeeeeGE9DDDDzXXDz#EeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeee#X5WuWyX#EGE99E99####9EEEE9zXXXzzzzDXyKuuuuKyXXD#DXzzDDzz9E#z#GeeeGE#z#zzDDXXXXXX5555yy5XXyKe5 XeeeX   yeeX 
 eEEGGGGEEGGGEE#DD#####9#99####Ee uXyEeE#zDDD5555555XXX5yy555XX#EEGeeEGEE999EGGE99##9EEeeeeeGE#DX5XX5yy55yWyyyyy5555XXDDzzzzXWWy5Xz##zXDD#GeG#XXXDXD#EEGeeGE9zzzzDDXXXXXXXXXXXXX5yKe5 XeeeeeeeeeeeeeX 
 eEEGGeGGGGeeeGE99EEEEEEEEEE999ee. u5uDeeGDyy5y55yyyy5XXX5X#9EeeeeGE9zDXXXX5XXXDXXX5WWK59E99E9EE9#9EGE9zzX55X5Wy5XXXXDDDzzDDz#z###9eeeeGeEGeeee9DDDXD#EEEGGEE#zzzzDXXXX555555XX555yKe5 Xeeeeeey  ueeX 
 eEEEGeGGGEGGGGeeGGGeeeGGGeGGEGeey W5 KDGeeGEE#9999#D5W5yyX##zzDzGee9DXXDDDDDDXXDDXDz#z9EeeGGE##999###9GE999EEE9#zDDXXX5XDXXXXXD#EeeGGeeeeeGeeG#DD#D#EGeeeeGE99zzzDXXXXXDXXX55X555yWEy XeeeeeKDeeeeeeX 
 eEEEGeGGGeGGGGGGeGGEEEGGGGGGGGeeD yDKuKWDGeeeeeeeeeeeeeEzXXXXXXyyzEEzXzzzDzzzDXz99GeeeeGeeeeeGeGGGeeGEEE999#EeGeeeeeGEGeeeeeeeeeeeEDXXz99EGEG9XyXzz9eeeGeGGGE9#zzDDDDXXXXX55XXXXX5W9y Xeeey   ueeX 
 eGGEGGGEGGGEEEGGGGEEGGGGGGGGGGGeEDz#5uKKW555XDXXDzzz#EeE#DDDDDDXXXDzDDzzzzzzz#D#EGeeGE#DzzDDzXzzzzzzz#zzDXDDDzDz#9EGeGeeeeeeGGE9#zDzDXzEEeG9GEXWX#99EeeeeeGGE9##zDDDDXXXXXXXXXX555WzK XeeeeeeeeeeeeeX 
 eeeGGGGGeeGEGGGGGGGEGGGGGGEGGeeeeGE#5KKWWWWyXXXXDDXXDzDDDz###9z##zDDzzDzzzzzz#zzzDDz#zXXDzXXX5XXXXDDDDDDXXXXX55yy5D9EEGEEE9#DXDzXXXz#z9GGG9#9zXyX99zzEeGGGeeGE###zzzDDXXXXX555555yWzu XeeeeeeeeeeeeeX 
 XeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGe5 eeeeeeeeeeeeeee 
                                                                                                    

Posted by John Highway at November 30, 2003 04:03 AM | TrackBack
Comments

that looks cool.
if you highlight it, it's like another picture.
what is it you exactly did?

Posted by: Winged VoX (from 69.22.25.142) at November 30, 2003 03:40 PM

That wasn't done with an Etch-a-Sketch was it? Please tell me that wasn't done with ans Etch-a-Sketch.

Posted by: Ken Shinta (from 24.90.235.36) at November 30, 2003 11:06 PM

Oops, nevermind. I didn't see before when you said ASCII. Anyway, time spent on Morgan is not time wasted.

Posted by: Ken Shinta (from 24.90.235.36) at December 1, 2003 04:18 PM

i dont get it what is an ASCII-liated

Posted by: bishop_in_a_turtleneck (from 24.56.30.126) at December 1, 2003 10:34 PM

ASCII - read here http://www.jimprice.com/jim-asc.htm

Posted by: Ken Shinta (from 24.90.235.36) at December 2, 2003 04:11 PM

Yep...too much time on your hands...

I can think of so many other things to do rather than type out all those little characters. Although I must admit it must take a bit of talent to do something that complex ;)

Posted by: Amy (from 171.75.18.216) at December 3, 2003 02:05 AM

      :D ASCII art's been done for a long time. Morgan's smart and wouldn't waste that much time. Find an image to ASCII converter by clicking here. ASCII Pic is a good one. And it's free. Oh, you might wanna get a real text editor that doesn't have a file size limitation and turn word wrap off. And using terminal font works great too.

Posted by: Hyper Smiley (from 68.18.93.89) at December 6, 2003 07:35 AM
Post a comment

Remember Me?


Search